Page 1 of 1

SS5sp Tier List (that we made on HS) & Discussion

PostPosted: 15 Apr 2008, 17:38
by Black Shroud
Tier List that we made on Heavenly Spirits a year or two ago
[100.0] Suija, Charlotte
[89.70] Rera, Genjuro
[84.70] Kusaregedo
[75.50] Mina
[72.35] Rimururu
[67.35] Haohmaru
[62.00] Gaira
[59.80] Yunfei
[53.30] Galford, Hanzo
[52.00] Amakusa
[50.00] Kazuki, Sogetsu, Rasetsumaru, Jubei
[49.70] Basara
[49.51] Yoshitora
[45.40] Shizumaru
[40.20] Ukyo
[39.00] Enja
[25.99] Tam Tam
[25.00] Mizuki
[24.44] Kyoshiro
[15.31] Gaoh
[01.00] Zankuro, Nakoruru